Gao Yun Guang:

Born in Kunshan City, Jiangsu Province, China Freelance

Member of China Special Art Association Member of China Sketch Club
Member of Suzhou Artists Association